Giá gói: 70.000

3GB DATA

Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10p

Miễn phí 20p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn F70  096726205 gửi 9123

Giá gói: 90.000

5GB DATA

Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 10p

Miễn phí 15p gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn F90  096726205 gửi 9123

Giá gói: 90.000

5GB DATA

Miễn phí 10 phút/ cuộc gọi nội mạng

15 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn F90U  096726205 gửi 9123

Giá gói: 200.000

60GB DATA

Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

200 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn ST200  096726205 gửi 9123

Giá gói: 120.000

30GB tốc độ cao

Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 20 phút

50 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V120C  096726205 gửi 9123

Giá gói: 150.000

120GB DATA

Miễn phí cuộc gọi nội mạng ≤ 20 phút

Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V150  096726205 gửi 9123

Giá gói: 200.000

20GB tốc độ cao

Miễn phí tất cả cuộc gọi < 20 phút

100 phút gọi ngoại mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V200C  096726205 gửi 9123

Giá gói: 50.000

2GB DATA

Miễn phí 10 phút/ cuộc gọi nội mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V50C  096726205 gửi 9123

Giá gói: 50.000

7GB DATA

Miễn phí 20 phút/ cuộc gọi nội mạng

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V50K  096726205 gửi 9123

Giá gói: 70.000

8.7GB tốc độ cao

Miễn phí cuộc gọi nội mạng < 10 phút

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V70C  096726205 gửi 9123

Giá gói: 90.000

15GB tốc độ cao

Miễn phí tất cả cuộc gọi < 20 phút

ĐĂNG KÝ NGAY

Hoặc

soạn V90C  096726205 gửi 9123